วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และ กุลยุทธ์ ของโรงเรียน

วิสัยทัศน์
คุณธรรมเด่น   มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนสู่ระดับนานาชาติ
ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ
มีระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพ

พันธกิจ

 1. จัดการศึกษาอบรมผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม สู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
 2. พัฒนาผู้เรียนสู่ระดับนานาชาติ
 3. พัฒนาผู้เรียนให้มีสุนทรียภาพ ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬาและนันทนาการ
 4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ
 5. พัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมการวิจัยในการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการศึกษา
 6. จัดสื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยและเอื้อต่อการเรียนรู้
 7. เสริมสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่อบอุ่น ปลอดภัย จัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 8. ประสานความร่วมมือระหว่างบ้าน โรงเรียน วัด ชุมชน สังคม ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และดำรงไว้ซึ่ง ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 9. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

เป้าหมาย

 1.  ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม เน้นคุณค่าการศึกษาคาทอลิกสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
 2. ผู้เรียนมีทักษะการคิดขั้นสูง คิดวิเคราะห์  สังเคราะห์ สร้างสรรค์ และสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วย 
  ตนเอง
 3. ผู้เรียนใช้ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร และการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์
 4. ผู้เรียนมีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬาและนันทนาการ
 5. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ
 6.  สถานศึกษามีหลักสูตรและจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการศึกษาเพิ่มขีดความสามารถของผู้เรียน
   สู่ระดับนานาชาติ
 7.  สถานศึกษามีสื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยและเอื้อต่อการเรียนรู้
 8.  สถานศึกษามีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่อบอุ่น ปลอดภัย เป็นแหล่งเรียนรู้ และผู้เรียนมีจิตสำนึก 
   ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 9.  สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจาก บ้าน วัด ชุมชน สังคม ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และดำรงไว้ซึ่ง
   วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 10.  สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ

กลยุทธ์

 1. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้ผู้เรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
 2. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนรู้
 3. พัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศเฉพาะด้านเพื่อการแข่งขันในระดับนานาชาติ
 4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 5. พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีและการสื่อสาร
 6. พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
 7. พัฒนาระบบบริหารจัดการ

จุดเน้น จุดเด่น และอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
          จุดเน้นของสถานศึกษา คือ การพัฒนาคุณภาพของเด็กและผู้เรียน โดยใช้คุณธรรมนำความรู้ เพื่อมุ่งพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กและผู้เรียน และพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ระดับนานาชาติ โดยมีโครงการ/ งานและกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา
          จุดเด่นของสถานศึกษา คือ เด็กและผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข รวมทั้งมีผลงานด้านวิชาการเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง ชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง
          อัตลักษณ์ของสถานศึกษา คือ จิตใจดี  มารยาทงาม  ฉลาดคิด   รู้คุณสถาบัน

ปรัชญา                     ซื่อสัตย์ รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ศึกษา จรรยางาม

คติพจน์                    เรียนเป็นเลิศ   เชิดชูวินัย   พลานามัยสมบูรณ์   ร่วมใจพัฒนา   มีศีลธรรมจรรยา      
เพื่อประชาที่ดีสืบไป

สีประจำโรงเรียน           เหลือง – ขาว